सूचना संचार तथा प्रविधि क्षेत्रमा भएका प्रगति प्रतिवेदन।

आर्थिक वर्ष: